Змудзінскі Г.Я.

Змудзінскі Генадзь
29 января, 1897
28 сентября, 1938
Змудзінскі Генадзь Яўгенавіч (Змудзинский Геннадий Евгеньевич)

Нарадзіўся ў г. Ніжнеўдзінск (Расія), вучыўся ў Імператарскай акадэміі мастацтваў (1914-1915), удзельнік Першай сусветнай вайны і Грамадзянскай вайны ў Расіі. З 1921 г. у Мінску. Стварыў некалькі плакатаў для Белдзяржвыдавецтва і Галоўпалітасветы. Аўтар эскіза ордэна Працоўнага Чырвонага Знамені БССР і граматы да яго, фірмовай маркі Белдзяржвыдавецтва, адзін з заснавальнікаў беларускай школы кніжнай графікі. Рэпрэсаваны ў 1938 г.

Родился в г. Нижнеудинск (Россия), учился в Императорской академии художеств (1914-1915), участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России. С 1921 г. в Минске. Создал несколько плакатов для Белгосиздательства и Главполитпросвета. Автор эскиза ордена Трудового Красного Знамени БССР и грамоты к нему, фирменной марки Белгосиздательства, один из основателей белорусской школы книжной графики. Репрессирован в 1938 г.

Zmudzinsky Gennady Evgenyevich
Was born in Nizhneudinsk (Russia), the participant of World War I and Civil War in Russia.He studied in Imperial academy of Arts (1914-1915). Since 1921 in Minsk. Has created several posters for Belarusian state publishing house and Glavpolitprosveta. The author of the sketch of an award of the Labour Red Banner of BSSR and the diploma to him, a trade mark Belgosizdatelstva, one of founders of the Belarusian school of book graphics.  Repressed in 1938.