Волкаў С.А.

Волкаў Сяргей Анатольевіч
18 марта, 1942
Волкаў Сяргей Анатольевіч (Волков Сергей Анатольевич)

Нарадзіўся у горадзе Мінску. Скончыў Мінскае мастацкае вучылішча (1962), Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (1970). Вучыўся ў у Л. Асецкага , П. Любамудрава, А. Кашкурэвіча.  Удзельнік маст. выставак з 1971. Працуе ў станковай і кніжнай графіцы. Аўтар станковых серый «Спартыўныя  суддзі»,  “Працоўны Мінск”, “Абаронцы роднай зямлі”,  “Начныя палёты”, “Будучыя алімпійцы”, аформіу звыш 140 кніг, у тым ліку “Палескія робінзоны” Я. Маўра,  “ Спех – курам на смех” Э. Валасевіча , “Пра нашу Дашу” П. Кавалёва, “Беларускія народныя загадкі”, “Казкі для дзяцей Беларусі”. Стварыў больш за сто плакатаў, серыі сяброўскіх шаржаў  (Н. Гілевіч, В. Зуёнак, А. Грачанікаў, И.Навуменка , Р.Барадулін, И.Чыгрынаў) . Творы знаходзяцца ў Нац. Маст. музеі Беларусі, фондах БСМ, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, фондах Міністэрства культуры Расіі. Працаваў у часопісе “Вожык” (1962-1982), часопісе «Вясёлка» (з  1968 года). Заслужаны дзеяч мастацтваў  Беларусі (1989). Сябра БСМ з 1973 года. Жыве ў Мінску.

Родился в г. Минск. Закончил Минское художественное училище (1962), Белорусский театрально-художественный институт (1970).  Учился у Л. Осецкого , П. Любомудрова, А. Кашкуревича.  Участник художественных выставок  с  1971. Работает со станковой и книжной графикой . Автор станковых серий  «Спартыуныя  суддзі»,  “Працоуны Мінск”, “Абаронцы роднай зямлі”,  “Начныя палёты”, “Будучыя алімпійцы”, аформіу звыш 140 кніг, в том числе “Палескія робінзоны” Я. Маура,  “ Спех – курам на смех” Э. Валасевіча , “Пра нашу Дашу” П. Кавалёва, “Беларускія народныя загадкі”, “Казкі для дзяцей Беларусі”. Создал больше сотни плакатов, серии дружеских шаржей  (Н. Гилевич, В. Зуёнок, А. Грачаников, И.Науменко , Р.Барадулин, И.Чигринов) . Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах БСМ, Музее современного изобразительного искусства в Минске, фондах министерства культуры России. Работал в газете «Вожык» (1962-1982), газете «Вясёлка» (з  1968). Заслуженный деятель искусств Беларуси (1989). Член БСМ с 1973. Живёт в Минске.

Volkov Sergey Anatolyevich
Was born in Minsk. Has graduated from the Minsk art school (1962), the Belarusian theatrical and art institute (1970). Studied at L. Osetsky, P. Lyubomudrov, A. Kashkurevich. The participant of art exhibitions since 1971. Works with easel and book graphics. The author of the easel series "Spartyunyya Suddz _", "Pratsouna M_nsk", "Abarontsa native зямл і", "Nachnyya pallets", "Buduchyya al_mp_yets", to an aform_ звыш 140 кніг, including "Palesk_ya of a rob_nzona" Ya. Maura," Spekh – to make a cat laugh" E. Valasev_cha, "Pra ours Dasha" P. Kavalyova, "Belarusk_ya narodnyya zagadk і", "Kazk_ for dzyatsy Belarus і". Has created more than one hundred posters, series of friendly cartoons (N. Gilevich, V. Zuyonok, A. Grachanikov, I. Naumenko, R. Baradulin, I. Chigrinov). Works are in the National art museum of Belarus, BSM funds, the Museum of the modern fine arts in Minsk, funds of the Ministry of Culture of the Russian Federation. Worked in the Vozhyk (1962-1982) newspaper, the Vyasyolka newspaper (з 1968). Honored worker of arts of Belarus (1989). Member of BSM since 1973. Lives in Minsk.