Кулажэнка Т. П.

Кулажэнка Таццяна Паўлаўна
29 апреля, 1953
Кулажэнка Таццяна Паўлаўна (Кулаженко Татьяна Павловна)

Нарадзілася ў г. Валкавыск Гродзенскай вобл. Скончыла Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1976). Працуе ў сферы кніжнага і графічнага дызайна. Удзельнік выстаў з 1976. Асноўныя працы: плакаты "Захавайце прыроду дзецям", "Выбар-76", "Загадкавая натура"; афармленне кніг "Беларускія мастацкія промыслы", "У пошуках пачатку", "Начартальная гэаметрыя" Фралова, афармленне кніг выдавецтваў "Навука і тэхніка", "Графема", "Асар". Выкладала ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце (1980-1986). Мае аўтарскае пасведчанне на прамысловы ўзор, 9 дыпломаў рэспубліканскіх конкурсаў мастацтва кнігі. З 1987 г. працуе ш выдавецкай сферы дызайнерам-ілюстратарам кніг.

Родилась в г. Волковыск Гродненской обл. Окончила Белорусский театрально-художественный институт (1976). Работает в сфере книжного и графического дизайна. Участник выставок с 1976. Основные работы: плакаты «Сохраните природу детям», «Выбор-76», «Загадочная натура»; оформление книг «Белорусские художественные промыслы», "В поисках начала», «Начертательная геометрия» Фролова, оформление книг издательств «Наука и техника», «Графема», «Асар». Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте (1980-1986). Имеет авторское свидетельство на промобразец, 9 дипломов республиканских конкурсов искусства книги. С 1987г. работает в издательской сфере дизайнером-иллюстратором книг.

Born in Volkovysk Grodno district. Finished Belarusian Art and Theatre Institute (1976). Works in the field of book and graphic design. Member of exhibitions from 1976. Major works: "Save Nature for Children", Choice - 76, "Mysterious Nature"; books design "Belarusian Arts and Crafts", "In search of the beginning", Frolov's "Descriptive Geometry", books design of such publishing houses as "Science and Technology", "Graphema", "Asar",. Was a lecturer at Belarusian Art and Theatre Institute (1980-1986). Has a copyright certificate, 9 diplomas of the art book republican competitions. Works as a designer-illustrator of books in the publishing field.