Крукоўскі У. Я.

Крукоўскі Уладзімір Якаўлевіч
6 марта, 1937
Крукоўскі Уладзімір Якаўлевіч (Круковский Владимир Яковлевич)

Нарадзіўся ў горадзе Асіповічы Магілёўскай вобласці. Скончыў Віцебскі педагагічны інстытут (мастацка-графічны факультэт, 1972). Удзельнік мастацкіх выстаў з 1972 г. Працуе ў сферы плаката. Асноўныя работы: "Абновім", "Помнікі дойлідства", "Павага да мінулага...", "Сівая легенда", "Назаўсёды ў памяці народа", "Кожны чацвёрты", "Помнікі архітэктуры - нацыянальнае багацце", Музей рамёсел і народных промыслаў", "Не! Так!"; серыя плакатаў, прысвечаных М.Гусоўскаму, Ф.Скарыне, В.Цяпінскаму, К.Каліноўскаму, М.Багдановічу, Я.Купале, Я.Коласу, Я.Драздовічу. Аўтар эталона дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь "Пагоня" (у сааўтарстве з Я.Куліком), публікацый па гісторыі Беларускай прыватнай геральдыкі, прынамсі "Спадчына". Мастацкі рэдактар часопіса "Маладосць" (1979-1982), "Мастацтва Беларусі" (1982-1984), "Спадчына" з 1989 года. Работы знаходзяцца ў фондах БСМ, Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, Літаратурнага музея Янкі Купалы, Літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, Літаратурнага музея М.Багдановіча. Сябра БСМ з 1975 года.

Родился в городе Осиповичи Могилевсой обл. Окончил Витебский педагогический институт (художественно-графический факультет;1972). Участник худ выставок с 1972 г. Работает в сфере плаката. Основные работы: “Обновим ”, “Памятники зодчества”, “Уважение к прошлому...”, “Седая легенда”, “Навсегда в памяти народа”, “Каждый четвертый”, “Памятники архитекутуры – национальное богатство”, “Музей ремесел и народных промыслов”, “Нет! Да!”; серия плакатов, посвященных Н. Гусовскому, Ф. Скорине, В. Тепинскому, К. Калиновскому, М. Богдановичу, Я. Купале, Я. Коласу, Я. Дроздовичу. Автор эталона государственного герба Республики Беларусь “Погоня” (в сооавторстве с Я. Куликом), публикаций по истории Белорусской частной геральдики, в частности “Спадчына”. Художественный редактор журнала “Молодость” (1979 – 1982),  “Искусство Беларуси” (1982 – 1984), “Спадчына” с 1989 года. Работы находятся в фондах БСХ, Национального художественного музея Беларуси, Национального музея истории и культуры Беларуси, Литературного музея Янки Купалы, Литературно-мемориального музея Якуба Коласа, Литературного музея М. Богдановича. Член БСХ с 1975 года.