Чаркасаў М.І.

Чаркасаў Мікалай Іванавіч
24 августа, 1919
Чаркасаў Мікалай Іванавіч (Черкасов Николай Иванович)

Мастак-графік, жывапісец, у 1940 г. скончыў Сталінградскі трактарабудаўнічы тэхнікум. З 1940 г. самастойна займаўся гравюрай, з 1949 - у ізастудыі пры палацы культуры ў С.Э. Блажэвіча. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1954 г. Працуе ў тэхніцы чорна-белай і каляровай гравюры на дрэве, кардоне, лінолеуме, займаўся экслібрысам. Асноўныя работы: "Бярозы ля дарогі", "Раніца ў Каштаке", "Бярозавы гай", "Уральская вёска", "Пара сенакосная", "На ўскраіне", "Зачараваны лес", "Пейзаж з казой і царквой". Творы захоўваюцца ў Магнітагорскай карціннай галерэі, у музеі працоўнай славы Чалябінскага трактарнага завода, у музеі працоўнай славы саўгаса "Петрапаўлаўскі" (Чалябінская вобласць), у мастацкім фондзе РСФСР, Расійскай нацыянальнай бібліятэцы (Санкт-Пецярбург), прыватных зборах у Галандыі, ЗША, Расіі. Узнагароджаны медалём "За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-945 гг." і інш. Сябра Саюза мастакоў СССР з 1965 г.

Художник-график, живописец, В 1940 г. окончил Сталинградский тракторостроительный техникум. С 1940 г. самостоятельно занимался гравюрой, с 1949 - в изостудии при дворце культуры у С.Э. Блажевича. Участник художественных выставок с 1954 г. Работает в технике черно-белой и цветной гравюры на дереве, картоне, линолеуме, занимался экслибрисом. Основные работы: «Березы у дороги». «Утро в Каштаке», «Березовая роща», «Уральская деревня», «Пора сенокосная», «На окраине», «Заколдованный лес», «Пейзаж с козой и церковью». Произведения хранятся в Магнитогорской картинной галерее, в музее трудовой славы Челябинского тракторного завода, в музее трудовой славы совхоза «Петропавловский» (Челябинской область), в художественном фонде РСФСР, Российской Национальной библиотеке (Санкт-Петербург), частных собраниях в Голландии, США, России. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и др. Член Союза художников СССР с 1965 г.

The graphic artist, painter, in 1940 he graduated from the Stalingrad tractor-school. Since 1940, he engaged in self-etching, since 1949 - in the art studio at Palace of Culture in SE Blazhevicha. Member of art exhibitions since 1954. Works in the art of black and white and color prints on wood, cardboard, linoleum, engaged bookplate. Major works: "Birches in the road." "Morning in Kashtak", "Birch Grove", "Ural village", "It's time to hay," "On the outskirts", "Enchanted Forest", "Landscape with a goat and the church." His works are kept in the Magnitogorsk Art Gallery, the Museum of Labour Glory of the Chelyabinsk Tractor Plant, the museum of labor glory of the farm "Peter and Paul" (Chelyabinsk region), in the Art Fund of the RSFSR, the Russian National Library (St. Petersburg), private collections in the Netherlands, the USA, Russia . He was awarded the medal "For Valiant Labor in the Great Patriotic War of 1941-1945" and others. A member of the Union of Artists since 1965