Бурачэўскі Г.А.

Бурачэўскі Генадзь Аляксеевіч
Бурачэўскі Генадзь Аляксеевіч (Бурачевский Геннадий Алексеевич)

Нарадзіўся ў 1938 г. У 1960 г. скончыў Мінскую мастацкую вучэльню. У друку працуе з 1958 г. - у кніжнай і часопіснай графіцы, плакаце і карыкатуры. Рэгулярна публікаваўся ў газетах «Савецкая Беларусь», «Звязда», «Фізкультурнік Беларусі», у часопісе «Вожык». Узнагароджаны дыпломамі ўсесаюзных і міжнародных конкурсаў плаката. Чалец Саюза журналістаў СССР з 1963 г.

Родился в 1938 г. В 1960 г. окончил Минское художественное училище. В печати работает с 1958 г. - в книжной и журнальной графике, плакате и карикатуре. Регулярно публиковался в газетах «Советская Белоруссия», «Звязда»,  «Физкультурник Белоруссии», в журнале  «Вожык».  Награжден дипломами всесоюзных и международных конкурсов плаката. Член Союза журналистов СССР с 1963 г.

Burachevsky Gennady

Born in 1938. In 1960 he graduated from Minsk Art College. The printing works since 1958 - in book and magazine graphics, posters and caricatures. Regularly published in the newspaper "Sovetskaya Belorussia", "Zvezda", "Athlete of Belarus" in the "Vozhyk" magazine. Awarded diplomas Union and international poster competitions. Member of the USSR Union of Journalists since 1963