Радунскі І.І.

Радунскі Ізраіль Ілліч
10 июля, 1929
Радунскі Ізраіль Ілліч (Радунский Израиль Ильич)

У 1953 г. скончыў Мінскую мастацкую вучэльню, Маскоўскі дзяржаўны поліграфічны інстытут у 1964 г. Вучыўся ў А.Д.Ганчарова. Удзельнічае ў выставах з 1957 г. Працаваў у вобласці плаката. Работы: «Беларусь - мирным стройкам» (I960), «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин» (1961), «Религия - яд, береги ребят» (1965), «Умрем, но из крепости не уйдем» (1967), «Белоруссия, край мой родной, партизанский» (1967), плакаты пра космас, «Республика наша строится, дыбится» (у сааўтарстве з А.Ю. Ракоўскім, 1968), «Ленин» (1970). Шэраг плакатаў выдадзены Ізагізам, выдавецтвам "Беларусь", беларускім "Агітплакатам". Удзельнічаў у шэрагу рэспубліканскіх і ўсесаюзных конкурсаў на лепшы палітычны плакат. Творы захоўваюцца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы (Санкт-Пецярбург), у прыватнай калекцыі Г.М. Галубовіча.

В 1953 г. окончил Минское художественное училище, Московский государственный полиграфический институт в 1964 г. Учился у А.Д. Гончарова. Участвует в выставках с 1957 г. Работал в области плаката. Работы: «Беларусь - мирным стройкам» (I960), «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин» (1961), «Религия - яд, береги ребят» (1965), «Умрем, но из крепости не уйдем» (1967), «Белоруссия, край мой родной, партизанский» (1967), плакаты о космосе, «Республика наша строится, дыбится» (в соавторстве с А.Ю. Раковским, 1968), «Ленин» (1970). Ряд плакатов издан Изогизом, издательством «Беларусь», белорусским «Агитплакатом». Участвовал в ряде республиканских и всесоюзных конкурсов на лучший политический плакат. Произведения находятся в Российской Национальной Библиотеке (Санкт-Петербург), в частной коллекции Г.М. Голубовича.

Finished Minsk Art College in 1953, Moscow State Institute of Printing in 1964. Was taught by A. Goncharova. Participates in exhibitions since 1957. Worked in the field of poster. Works: "Belarus to the peaceful construction projects" (I960), "I would have learned Russian just because Lenin spoke it" (1961), "Religion is the poison, take care of guys" (1965), "We will die, but not leave the fortress"(1967)," Belarus, my native partisan land "(1967), posters of cosmos," Our Republic is built, "(co-authored with A.Rakovsky, 1968)," Lenin "(1970). A number of posters was issued by Izogiz, publishing house "Belarus", the Belarusian "Antiposter". Participated in several republican and national competitions for the best political poster. His works are in the National Library of Russia (St. Petersburg),  in a private collection of Golubovic G.