Бусел Я. С.

Бусел Яўген Сямёнавіч
14 февраля, 1936
Бусел Яўген Сямёнавіч (Бусел Евгений Семенович)

Нарадзіўся ў вёсцы Міхайлаўка Гомельскай вобл. Скончыў Маскоўскі Поліграфічны інстытут 1964. Вучышся ў А. Ганчарова. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1966. Працуе ў сферы станковай і кніжнай графікі і плаката. Асноўныя работы: серыя гравюр "Беларускія народныя прымаўкі", "Беларускія жартаўлівыя песні", "Паравіны году". Графічныя адбіткі: "Вяртанне рыбакоў", "Бацькаўшчына", мы тутэйшыя», «Усе дзяўчаткі добрыя...», «Цвіла Ружа», «М. Багдановічупрысвячаецца», зборнік карыкатур "Лішняя вага". Творы знаходзяцца ў фондах БСМ, Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Ганаровы мастацкі дзеяч з 1992 г. Сябра БСМ з 1978.

Родился в деревне Михайловка Гомельской обл. Окончил Московский Полиграфический институт 1964. Учился у А. Гончарова. Участник художественных выставок с 1966. Работает в сфере станковой и книжной графики и плаката. Основные работы: серия гравюр «Белорусские народные поговорки», «Белорусские шуточные песни», «Поры года». Графические оттиски: «Возвращение рыбаков», «Бацькаушчына», «Хтоадкуль, а мы тутэйшыя», «Усе дзяўчаткі добрыя...», «Цвіла Ружа», «М. Багдановічу прысвячаецца», сборник карикатур «Лишний вес». Произведения находятся в фондах БСХ, Национального Художественного музея Беларуси. Заслуженный художественный деятель с 1992 г. Член БСХ с 1978.

Born in Mihailovka village, Gomel region. He graduated from the Moscow Polygraphic Institute in 1964. He studied Goncharov. Member of art exhibitions since 1966. Works in easel and book graphics and posters. Major works:. Series of engravings "Belarusian folk sayings", "Belarusian humorous songs", "seasons" Graphic prints: "Return of the fishermen", "Batskaushchyna", "Htoadkul and we Locals", "Usa dzyaўchatkіdobryya ...", "Tsvіla Rouge", "M. Bagdanovіchuprysvyachaetstsa "collection of cartoons" overweight. " Works are in the DSU Foundation, the National Art Museum of Belarus. Honored Art Worker since 1992. Member of the BAU since 1978.