Тычына А.М.

Тычына Анатоль
24 мая, 1897
22 декабря, 1986
Тычына Анатоль Мікалаевіч (Тычина Анатолий Николаевич)

 

Нарадзіўся ў в. Грузджай, Літва. Скончыў рабфак мастацтваў (1917), Омскую мастацкую школу імя М.Урубеля (1920). Удзельнік мастацкіх выстаў з 1919 г. Працаваў у розных тэхніках станковай і кніжнай графікі, станковага жывапісу. Работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, фондах БСМ, Літаратурным музеі Я.Купалы ў Мінску. Сябра БСМ з 1940 г.

 

Родился в д. Грузджай, Литва. Окончил рабфак искусств (1917), Омскую художественную школу имени М. Врубеля (1920). Участник художественных выставок с 1919 г. Работал в разных техниках станковой и книжной графики, станковой живописи. Работы находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах БСХ, Литературном музее Я.Купалы в Минске. Член БСХ с 1940 г.

Tychina Anatoly Nikolaevich
Was born in Gruzdzhay, Lithuania. Has graduated from workers' faculty of arts (1917), the Omsk art school of M. Vrubel (1920). The participant of art exhibitions since 1919. Worked in different technicians of easel and book graphics, easel painting. His works are in the National art museum of Republic of Belarus, BSH funds, the Literary museum of Ya. Kupala in Minsk. Member of BSH since 1940.