Сцельмашонак У.І.

Сцельмашонак Уладзімір Іванавіч
16 февраля, 1928
7 июня, 2013
Сцельмашонак Уладзімір Іванавіч (Стальмашонок Владимир Иванович)

Займаўся ў мастацкай студыі М.Керзіна і С.Каткова ў Мінску (1937-1940). Скончыў Ленінградскую мастацкую вучэльню (1951), Інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры ў Ленінградзе (1957). Удзельнік мастацкіх выстаў з 19157 г. Працуе ў разнастайных жанрах станковага жывапісу, а таксама ў манументальна-дэкаратыўным мастацтве. Асноўныя работы: карціны "Свята ў камуне", "Слова пра Беларусь", "Фізікі"; партрэты Я.Коласа, С. Прытыцкага, серыя партрэтаў "Радзівілы"; вітражы ў доме Літаратара, Доме мод, рэстаране "Мінск" у Патсдаме (Германія), мазаічнае пано на станцыі метро "Маскоўская" ў Мінску. Творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацім музеі Беларусі, фондах міністэрства культуры Расіі, Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску, Магілёўскім абласным музеі імя П.Масленнікава. Выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў (раней - БДТМІ) з 1957 г.

Занимался в художественной студии М.Керзина и С.Каткова в Минске (1937-1940). Окончил Ленинградское художественное училище (1951), Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде (1957). Участник художественных выставок с 1957 г. Работает в различных жанрах станковой живописи, а также в монументально-декоративном искусстве. Основные работы: картины «Праздник в коммуне», «Слово про Беларусь», «Физики»; портреты Я.Колоса, С.Притыцкого, серия портретов «Радзивилы»; витражи в доме Литератора, Доме мод, ресторане «Минск» в Потсдаме (Германия); мозаичное панно на станции метро «Московская» в Минске. Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах министерства культуры России, Музее современного искусства в Минске, Могилевском областном музее имени П.Масленникова. Преподавал в Белорусской Академии Искусства (ранее - БГТХИ) с 1957 года. 

Stalmashonok Vladimir Ivanovich
Was engaged in M. Kerzin and S. Katkov's art studio in Minsk (1937-1940). Has graduated from the Leningrad art school (1951), Institute of painting, a sculpture and architecture in Leningrad (1957). The participant of art exhibitions since 1957. Works in various genres of easel painting, and also in monumental and decorative art. Main works: pictures "Holiday in the Commune", "Word about Belarus", "Physics"; Ya.Kolos's portraits, S. Pritytsky, series of portraits of Radzivila; stained-glass windows in the house of the Writer, Fashion house, Minsk restaurant in Potsdam (Germany); a mosaic panel at the Moscow metro station in Minsk. Works are in the National art museum of Belarus, funds of the Ministry of Culture of the Russian Federation, the Museum of Modern Art in Minsk, the Mogilev regional museum of P. Maslennikov. Taught in the Belarusian Academy of Art since 1957.