Дарашэвіч Ф. І.

Дарашэвіч Фёдар Іванавіч
15 августа, 1986
23 декабря, 1986
Дарашэвіч Фёдар Іванавіч (Дарашевич Федор Иванович)

Скончыў Омскі мастацка-прамысловы тэхнікум (1929), Інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры Усерасійскай акадэміі у Ленінградзе (1938). Вучыўся ў С.Абугава, А.Асьмёркіна, І.Фрэнца. Удзельнік мастацкіх выстаў з 1939. Працаваў у станкавым жывапісе. Выкладаў у Пермскай мастацкай вучэльні (1938-1941), Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце (1960-1966). Галоўныя работы: "Пасля працы", "Газаправод", "Ускраіна Мінска". Работы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, мастацкім музеі Беляніцкага-Бірулі (Магілёўская вобласць), Музей "Брэсцкая крэпасць - герой", Пермскай мастацкай галерэі (Расія), Полацкай карціннай галерэі.

Окончил Омский художественно-промышленный техникум (1929), Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии в Ленинграде (1938). Учился у С.Абугова, А.Асьмёркина, И.Фрэнца. Участник художественных выставок с 1939. Работал в станковой живописи. Преподавал в Пермском художественном училище (1938-1941), Белорусском театрально-художественном институте (1960-1966). Главные работы: «После работы», «Газопровод», «Окраина Минска». Работы находятся в Национальном художественном музее Беларуси, художественном музее Беленицкого-Берули (Могилевская обл.), музей «Брестская крепость – герой», Пермской художественной галерее(Россия), Полоцкой картинной галерее.

He graduated from Omsk Art and Industrial College (1929), the Institute of Painting, Sculpture and Architecture of the All-Russia Academy in Leningrad (1938). He studied at the S.Abugova, A.Asmёrkina, I.Frentsa. Member of art exhibitions since 1939. Works in easel painting. He taught at the Perm Art School (1938-1941), the Belarusian Theatre and Art Institute (1960-1966). Major works: "After work", "pipeline", "the outskirts of Minsk." His works are in the National Art Museum of Belarus, Belenitsky-Berulia Art Museum (Mogilev region.), The Museum of "Brest Fortress - Hero", Perm Art Gallery (Russia), Polotsk Art Gallery.